CÁC MỨC CHIẾT KHẤU CỤ THỂ.
  • Mức chiết khấu được hưởng dựa trên giá trị đơn hàng nhập bán tính theo giá niêm yết , không tính cộng dồn đơn theo tháng mà tính theo giá trị từng  đơn nhập.
  • Mức chiết khấu không bao gồm tiền thưởng doanh số tháng, quý, năm và tiền lương quản lý hệ thống bán hàng.
  • Không tính cộng dồn đơn hàng mà tính theo giá trị đơn nhập
  • Tiền lương doanh số và thưởng quý, năm được tính theo cộng dồn đơn hàng.
  • Thưởng tháng: Áp dụng cho các tháng:1,2,4,5,7,8,10,11. Các  tháng trùng với tính thưởng quý và năm: không có.
  • Thưởng quý: Áp dụng cho quý 1( Từ tháng 1 đến tháng 3, Quý 2: Từ tháng 4 đến tháng 6); Quý 3: Từ tháng 7 đến tháng 10. Quý 4 từ tháng 11 đến tháng 12: không có.
  • Thưởng năm: Tính tổng doanh số cả năm và trả thưởng.